Emevi siyaseti : dinin saltanata dönüşmesi /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Özkes, İhsan, 1957- (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
प्रकाशित: Cağaloğlu, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2013.
संस्करण:1.basım : Şubat 2013
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

होल्डिंग्स विवरण से SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
बोधानक: DS97.2 .O95 2013
प्रति k.1 उपलब्ध