Adolescent Problems.

First published in 1997, this book has been updated and revised to bring it in line with new legislation and current concerns. It is an eclectic reference book on adolescent emotional and behavioural problems, covering a range of psychological theories and approaches in a readable style. The theory...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nicolson, Doula.
Tác giả khác: Ayers, Harry.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : David Fulton Publishers, 2004.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!