The Dead Sea Scrolls : A Biography.

Since they were first discovered in the caves at Qumran in 1947, the Dead Sea Scrolls have aroused more fascination--and more controversy--than perhaps any other archaeological find. They appear to have been hidden in the Judean desert by the Essenes, a Jewish sect that existed around the time of Je...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Collins, John J.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton : Princeton University Press, 2012.
Loạt:Lives of Great Religious Bks.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!