Writing The Modern History Of Iraq.

Key Features:Most existing publications on Iraqi history present a succession of tragic events which would lead the reader to assume a sort of fatality in the country's evolution towards the present situationDue to deeper observation and analysis (between the local, the regional and the global;...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bocco, Riccardo.
Tác giả khác: Bozarslan, Hamit., Sluglett, Peter., Tejel, Jordi.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore : World Scientific Publishing Company, 2012.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!