Young Adult Literature and Culture.

This book offers a multifaceted approach to the world of young adults, everything from Ray Schrock’s use of Walter Dean Myers’ sports stories to discuss race relations and cultural politics to Joyce Litton’s analysis of the highly popular Sisterhood of the Traveling Pants Quartet. The cover illustra...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eiss, Harry Edwin.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2009.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!