Adolescent Emotions : New Directions for Youth Development, Number 136.

Take an in depth look at how emotions relate to adolescents' decision making, reasoning, and behavior in morally relevant situations. It provides a summary of current research on emotions, morality, and adaptive behaviors. Furthermore, it discusses new approaches to research on emotions, morali...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Malti, Tina.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Somerset : John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:J-B MHS Single Issue Mental Health Services Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!