Behavioral Genetics of the Mouse : Volume 1, Genetics of Behavioral Phenotypes.

A comprehensive review of the current state of our knowledge on the inheritance of normal behaviour in the laboratory mouse.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Crusio, Wim E.
Tác giả khác: Sluyter, Frans., Gerlai, Robert T., Pietropaolo, Susanna.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Cambridge University Press, 2013.
Loạt:Cambridge Handbooks in Behavioral Genetics
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!