The Dead Sea Scrolls, a Full History : A Full History.

Preceded by The Dead Sea Scrolls, A Short History, The Dead Sea Scrolls, A Full History, vol. 1, is the first of a projected two volumes offering a more complete account of the discovery of the scrolls and their history over the past 60 years since the first scrolls were discovered in a cave near th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fields, Weston.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden : BRILL, 2009.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!