The Economics of Advertising (RLE Advertising).

What is the economic justification of advertising? Is it a vital energizing force in industry, or does it represent a serious waste of money and effort? The great increase in the volume of publicity in modern times is causing people to wonder what its final outcome will be, and whether it is a devel...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taylor, Frederic Wilfred.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Taylor & Francis Group, 2013.
Loạt:Routledge Library Editions: Advertising Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!