Trích dẫn APA

Scheller-Sheridan, C. (2010). Basic Guide to Dental Materials. Chicester: John Wiley & Sons, Incorporated.

Trích dẫn kiểu Chicago

Scheller-Sheridan, Carmen. Basic Guide to Dental Materials. Chicester: John Wiley & Sons, Incorporated, 2010.

Trích dẫn MLA

Scheller-Sheridan, Carmen. Basic Guide to Dental Materials. Chicester: John Wiley & Sons, Incorporated, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.