Basic Guide to Dental Materials.

The Basic Guide to Dental Materials is the essential guide to dental materials for all members of the dental team. The book includes coverage of all basic dental materials, their uses and examples of each; step-by-step illustrated guidance as to the proper manipulation of materials, instructions on...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Scheller-Sheridan, Carmen.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicester : John Wiley & Sons, Incorporated, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Basic Guide Dentistry Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!