Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Rae, T. (2004). Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. SAGE Publications, Limited.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Rae, Tina. Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. London: SAGE Publications, Limited, 2004.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 9)

Rae, Tina. Emotional Survival: An Emotional Literacy Course for High School Students. SAGE Publications, Limited, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.