Emotional Survival : An Emotional Literacy Course for High School Students.

Thank you, Thank you. I have been looking for months for an EL course for secondary pupils. This book is fantastic' - Anne Sinar, Teaching and Learning Co-ordinator, Beacon Hill High School, Blackpool There is an increasing demand for resources to support teachers in developing young peoples em...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rae, Tina.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : SAGE Publications, Limited, 2004.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Lucky Duck Bks.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!