Trích dẫn APA

Greydanus, D. E., Kaplan, G., Patel, D. R., & Merrick, J. (2013). Substance Abuse in Adolescents and Young Adults: A Manual for Pediatric and Primary Care Clinicians. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc..

Trích dẫn kiểu Chicago

Greydanus, Donald E., Gabriel Kaplan, Dilip R. Patel, và Joav Merrick. Substance Abuse in Adolescents and Young Adults: A Manual for Pediatric and Primary Care Clinicians. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc., 2013.

Trích dẫn MLA

Greydanus, Donald E., Gabriel Kaplan, Dilip R. Patel, và Joav Merrick. Substance Abuse in Adolescents and Young Adults: A Manual for Pediatric and Primary Care Clinicians. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc., 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.