Substance Abuse in Adolescents and Young Adults : A Manual for Pediatric and Primary Care Clinicians.

Health is a key component of human development, growth and quality of life. The Health, Medicine and Human Development book series aim to provide a public forum for book publications from a multidisciplinary group of researchers, practitioners and clinicians for an international professional forum i...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Greydanus, Donald E.
Tác giả khác: Kaplan, Gabriel., Patel, Dilip R., Merrick, Joav.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin/Boston : De Gruyter, Inc., 2013.
Loạt:Health, Medicine and Human Development Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!