Trích dẫn APA

Foster, B. R., Foster, K., & Gerstenblith, P. (2005). Iraq Beyond The Headlines: History, Archaeology, and War. Singapore: World Scientific Publishing Company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Foster, Benjamin R., Karen Foster, và Patty Gerstenblith. Iraq Beyond The Headlines: History, Archaeology, and War. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005.

Trích dẫn MLA

Foster, Benjamin R., Karen Foster, và Patty Gerstenblith. Iraq Beyond The Headlines: History, Archaeology, and War. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.