Iraq Beyond The Headlines : History, Archaeology, and War.

Key Features:Though there are various good books on ancient and modern Iraq, there is no other that attempts the whole, in a unified narrative, including such seldom treated periods as Mongol and Ottoman rule in IraqBased on primary sources and scholarship in seven languages, including Sumerian, Akk...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Foster, Benjamin R.
Tác giả khác: Foster, Karen., Gerstenblith, Patty.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore : World Scientific Publishing Company, 2005.
Loạt:Series On The Iraq War And Its Consequences
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!