World Report on Child Labour : Economic vulnerability, social protection and the fight against child labour.

This new report is the first in a series to be published annually by the ILO's International Programme on the Elimination of Child Labour. It brings together research on child labour and social protection, identifying policies that are designed to achieve multiple social goals. It discusses the...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Office, International Labour.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva : International Labour Office, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!