Moving from Infancy to Young Adulthood : A Contemporary Review of the Development of the Virgin Islands.

Moving from Infancy to Young Adulthood is a contemporary review of the development of the Virgin Islands (BVI) within an economic and political context. Specifically, this book is an excellent medium presenting contemporary perspectives of how the BVI has grown and evolved over the past 50-60 years....

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lewis-Ambrose, Dana.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!