The a to Z of Belarus.

The A to Z of Belarus-through its chronology, introductory essays, appendixes, map, bibliography, and hundreds of cross-referenced dictionary entries on important persons, places, events, and institutions and significant political, economic, social, and cultural aspects-traces Belarus' history...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Silitski, Vitali
Tác giả khác: Zaprudnik, Jan, Silitski, Vitali, Jr
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, MD : Scarecrow Press, Incorporated, 2010.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:The a to Z Guide Series
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!