Introduction to Mineralogy and Petrology.

Introduction to Mineralogy and Petrology presents the essentials of both disciplines through an approach accessible to industry professionals, academic researchers, and students. Mineralogy and petrology stand as the backbone of the geosciences. Detailed knowledge of minerals and rocks and the proce...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Haldar, Swapan Kumar.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Saint Louis : Elsevier, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!