Transforming Youth Serving Organizations to Support Healthy Youth Development : New Directions for Youth Development, Number 139.

This volume tells the story of major organizational change efforts at one municipal youth-serving organization to better support healthy youth development system wide.  Presenting the viewpoints of young people, frontline staff, supervisors, managers, and the director, it reviews how the organizatio...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Roholt, Ross VeLure.
Tác giả khác: Baizerman, Michael L., Rana, Sheetal., Korum, Kathy.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : John Wiley & Sons, Incorporated, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:J-B MHS Single Issue Mental Health Services Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!