Kurdistan on the Global Stage : Kinship, Land, and Community in Iraq.

Diane E. King has written about everyday life in the Kurdistan Region of Iraq, which covers much of the area long known as Iraqi Kurdistan. One of the few scholars who has done research during the Saddam Hussein regime, King offers a sensitive interpretation of the contradiction resulting from the i...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: King, Diane E.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Brunswick : Rutgers University Press, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!