Trích dẫn APA

Pearce, S., Muller, . V., & Hawkes, . L. (2013). Popular Appeal: Books and Films in Contemporary Youth Culture. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher.

Trích dẫn kiểu Chicago

Pearce, Sharyn., Vivienne Muller, và Lesley Hawkes. Popular Appeal: Books and Films in Contemporary Youth Culture. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher, 2013.

Trích dẫn MLA

Pearce, Sharyn., Vivienne Muller, và Lesley Hawkes. Popular Appeal: Books and Films in Contemporary Youth Culture. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publisher, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.