Wildlife of the Caribbean.

This is the first comprehensive illustrated guide to the natural world of the Caribbean islands. It contains 600 vivid color images featuring 451 species of plants, birds, mammals, fish, seashells, and much more. While the guide primarily looks at the most conspicuous and widespread species among th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Raffaele, Herbert A.
Tác giả khác: Wiley, James.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton : Princeton University Press, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!