Triplet Genetic Code, The.

The purpose of this book is to bring to interested readers (professionals and laypersons alike) an appreciation and a basic understanding of what the genetic code is and why it has come to revolutionize thinking about living systems as a whole. The consequences of this revolution in molecular biolog...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Trainor, Lynn E H.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore : World Scientific Publishing Company, 2001.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!