Teenagers 101 : What a Top Teacher Wishes You Knew about Helping Your Kid Succeed.

It has been decades since you were that age. How can you know if you're equipping your teen with the skills needed for the modern world? Ask a teacher!.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Deurlein, Rebecca.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Nashville : AMACOM, 2014.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!