Helping Adolescents and Adults to Build Self-Esteem : A Photocopiable Resource Book.

Brimming with innovative ideas for supporting the development of healthy self-esteem, this fully updated and expanded new edition of Deborah M. Plummer's popular resource is an indispensable aid to those working with adolescents and young adults. The easy-to-use photocopiable activity sheets ar...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Plummer, Deborah
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Jessica Kingsley Publishers, 2004.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!