Muslim Youth : Challenges, Opportunities and Expectations.

Many Muslim societies, regardless of location, are displaying a 'youth bulge', where more than half their populations are under the age of 25. An increasingly globalized western culture is rapidly eroding 'traditional' ideas about society, from the family to the state. At the sam...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Siddique Seddon, Mohammad.
Tác giả khác: Ahmad, Fauzia.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Bloomsbury Publishing Plc, 2012.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!