My Lion's Heart : A Life for the Lions of Africa.

Environmentalist, independent researcher and author, Gareth Patterson has spent his entire adult life working tirelessly for the greater protection of African wildlife and, more particularly, for that of the lion. Born in England in 1963, Gareth grew up in Nigeria and Malawi. From an early age he kn...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Patterson, Gareth.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Wheaton : Jonathan Ball Publishers, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!