The Passage from Youth to Adulthood : Narrative and Cultural Thresholds.

This book investigates how young adults build their identities in modern society. Looking at narratives from Italian young adults living with their parents and from university students, along with sociological, psychological, and anthropological literature, Pierluca Birindelli explores "interge...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Birindelli, Pierluca.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, MD : UPA, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự