The Body Image Workbook for Teens : Activities to Help Girls Develop a Healthy Body Image in an Image-Obsessed World.

The media is saturated with images of thin, beautiful women, and exposure to these images has given rise to a new generation of girls who feel an intense pressure to be "perfect." The Body Image Workbook for Teens offers teen girls practical exercises and tips that address the most common...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taylor, Julia V.
Tác giả khác: Wardy, Melissa Atkins.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland : New Harbinger Publications, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!