Rabbi Shneur Zalman of Liady : The Origins of Chabad Hasidism.

The only biography in English of the founder of the Chabad movement in Hasidism.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Etkes, Immanuel.
Tác giả khác: Green, Jeffrey M.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Waltham : Brandeis University Press, 2014.
Loạt:The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!