Lithuania : Stepping Westward.

Lithuania restored her independence, after half a century of Soviet occupation, in the immediate aftermath of the failed Moscow coup in August 1991. As the multi-national Soviet state disintegrated, Lithuania evolved, without war or violence, from a communist state and a command economy to a liberal...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lane, Thomas.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abingdon, Oxon : Taylor & Francis Group, 2002.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Postcommunist States and Nations Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!