The Justice Motive in Adolescence and Young Adulthood : Origins and Consequences.

This book provides a unique overview of the development of justice-related beliefs in different socialization contexts, and also of the role this plays in protecting mental health and promoting career development for adolescents and young adults. A range of European contributors bridge the conceptua...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dalbert, Claudia.
Tác giả khác: Sallay, Hedvig.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Florence : Taylor & Francis Group, 2004.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Routledge Research International Series in Social Psychology Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:This book provides a unique overview of the development of justice-related beliefs in different socialization contexts, and also of the role this plays in protecting mental health and promoting career development for adolescents and young adults. A range of European contributors bridge the conceptual gap between social and developmental psychological perspectives and use a number of original case-studies. This book provides new insights for justice psychology and adds new and important perspectives to studies on youth development.
Mô tả vật lý:1 online resource (284 pages)
số ISBN:9780203575802