Irenaeus of Lyons.

Eric Osborn's book presents a major study of Irenaeus (125-200), bishop of Lyons.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Osborn, Eric.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : Cambridge University Press, 2001.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!