Democracy Assistance from the Third Wave : Polish Engagement in Belarus and Ukraine.

The role of Western NGOs in the transition of postcommunist nations to democracy has been well documented. In this study, Paulina Pospieszna follows a different trajectory, examining the role of a former aid recipient (Poland), newly democratic itself, and its efforts to aid democratic transitions i...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pospieszna, Paulina.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Pittsburgh PA : University of Pittsburgh Press, 2014.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Russian and East European Studies
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!