Girl World : How to Ditch the Drama and Find Your Inner Amazing.

Mean stares. Hurtful whispers. The cold shoulder. Being a girl is harder than it looks. In a world where gossip, drama, and rumors seem to be never ending, it's not easy to navigate the halls of middle school or high school without earning a few battle scars. But what if you could change all t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ottaviano, Patricia.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Naperville : Sourcebooks, 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!