The Volcano Adventure Guide.

An illustrated guide for anyone wishing to visit and explore active volcanoes safely and enjoyably.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lopes, Rosaly.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Tóm tắt:An illustrated guide for anyone wishing to visit and explore active volcanoes safely and enjoyably.
Mô tả vật lý:1 online resource (364 pages)
số ISBN:9780511198410