Dante : The Divine Comedy.

In this accessible introduction to Dante's Divine Comedy Kirkpatrick principally focuses on Dante as a poet and storyteller.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kirkpatrick, Robin.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Phiên bản:2nd ed.
Loạt:Landmarks of World Literature (New)
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!