Figurative Language Comprehension : Social and Cultural Influences.

Figurative language, such as verbal irony, metaphor, hyperbole, idioms, and other forms is an increasingly important subfield within the empirical study of language comprehension and use. Figurative Language Comprehension: Social and Cultural Influences is an edited scholarly book that ties together...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Colston, Herbert L.
Tác giả khác: Katz, Albert N.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mahwah : Taylor & Francis Group, 2004.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!