British Virgin Islands Alive.

Here is the best guide to these sparsely populated islands. Largely untouched by tourism, they have few high-rise hotels, no time-share condos, no casinos. What they do have is unparalleled beauty, with small picturesque hotels set on beachfronts, in ancient fortresses, in the ruins of sugar mills a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Greenberg, Harriet.
Tác giả khác: Greenberg, Douglas.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: West Palm Beach, FL : Hunter Publishing, 2005.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!