Transition & Development in Algeria : Economic, Social and Cultural Challenges.

This book deals with the economic and developmental challenges facing contemporary Algerian society. The social structures, the political institutions, the movements and ideologies, as well as cultural dilemmas, are considered in depth to give the fullest picture of the twenty-first century developm...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saad, Mohammed.
Tác giả khác: Majumdar, Margaret A.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bristol : Intellect Books Ltd, 2004.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!