Mouse In Animal Genetics And Breeding Research, The.

The sequencing of the mouse genome has placed the mouse front and center as the most important mammalian genetics model. However, no recent volume has detailed the genetic contributions the mouse has made across the spectrum of the life sciences; this book aims to fill that vacuum. Mouse genetics re...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eisen, Eugene J.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Singapore : World Scientific Publishing Company, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!