Axial Civilizations and World History.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Arnason, Johann P.
Tác giả khác: Eisenstadt, Shmuel N., Wittrock, Bjö.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden : BRILL, 2004.
Loạt:Jerusalem Studies in Religion and Culture Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!