Biodiversity Conservation.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dahiya, M.P.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : Global Media, 2005.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Mục lục:
 • COVER
 • Preface
 • Contents
 • Biodiversity Conservation
 • Biological Diversity in Forest Ecosystems
 • Functional Landscapes and the Biodiversity Conservation
 • Long-Distance Dispersal in Biodiversity Conservation
 • Adaptive Ecosystem Management
 • Biodiversity Conservation Planning
 • Poverty Reduction and Biodiversity Conservation
 • Biodiversity and Human Health
 • Biodiversity Loss and Ecological Network
 • Biodiversity Conservation in India
 • Convention on Biological Diversity
 • Bibliography
 • Index.