Trích dẫn APA

Rao, B. (2009). Radioactive Materials. Mumbai: Global Media.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rao, B.M. Radioactive Materials. Mumbai: Global Media, 2009.

Trích dẫn MLA

Rao, B.M. Radioactive Materials. Mumbai: Global Media, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.