Advertising, Sales and Promotion Management.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chunawalla, S.A.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mumbai : Global Media, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!