Critical Foundations in Young Adult Literature : Challenging Genres.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Garcia, Antero.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Rotterdam : BRILL, 2013.
Phiên bản:1st ed.
Loạt:Critical Literacy Teaching Series: Challenging Authors and Genres Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!