Ordinary Lives in the Early Caribbean : Religion, Colonial Competition, and the Politics of Profit.

Block examines the entangled histories of Spain and England in the Caribbean during the seventeenth century, focusing on colonialism's two main goals: the search for profit and the call to Christian dominance. Using the stories of ordinary people, she shows how engaging with the powerful rhetor...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Block, Kristen.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Athens : University of Georgia Press, 2012.
Loạt:Early American Places Ser.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Click to View
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!